librarian@kud.ac.in       0836-2215212 / 247

ಪ್ರೊ. ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

Prof. S. S. Basavanal Library

Karnatak University , Dharwad


 

 

 

                   LIBRRAY STAFF

 

University Librarian    I/c                   : Dr. A.N. Joshi                  

Assistant Librarian (Sel. Grade)        : Dr. M.S. Patil

Permanent Staff                                   : 09

Guest Assistant Librarian                   : 07

Supporting staff on Contract Basis    : 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0836-2215212
   librarian@kud.ac.in

University Librarian
Prof. S. S. Basavanal Library Karnatak University, Pavate Nagar Dharwad - 580003 Karnataka. India